Z důvodu zaplnění kapacity sálu již nepřijímáme další přihlášky. Děkujeme!

Pozvánka na konferenci

Vážené dámy a pánové,

srdečně si vás dovolujeme pozvat na 7. ročník konference na téma „Aktuální trendy v odškodňování újmy VII.“, která se bude konat dne

7. října 2022 od 9:00 hod. do 16:00 hod,

na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na adrese nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, v místnosti č. 38, v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Svou účast již potvrdili:

  • JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., který aktuálně působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu, advokátní koncipient, a poté i jako asistent soudce Ústavního soudu. Byl náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast justice a podílel se na vedení legislativních prací na rekodifikaci soukromého práva. Působí rovněž jako lektor Justiční akademie ČR při školení soudců v oblasti nového soukromého práva.
  • Jaromír Jirsa, který je soudcem Ústavního soudu ČR, a který se dlouhodobě věnuje zejména civilnímu procesnímu právu, a proto je trvalým členem expertních komisí při Ministerstvu spravedlnosti pro civilní proces, kdy v roce 2010 byl jmenován jejím předsedou. Z oblasti hmotného práva se věnoval v minulosti klasické civilní agendě, to znamená vlastnickým, nájemním sporům, pracovněprávním sporům, soudil i rodinněprávní spory a věci péče soudu o nezletilé. U Obvodního soudu pro Prahu 1, který se vyznačuje jednou z nejtěžších civilních agend z celé republiky, se zaměřoval na spory o náhradu škody proti státu (za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup) a náhradu škody na zdraví. Má zkušenosti také s rozhodováním sporů na ochranu průmyslových práv, sporů z nekalé soutěže a sporů na ochranu dobrého jména právnických osob u jediného výlučně příslušného soudu pro tuto agendu pro celou republiku.
  • Dušan Broulík, který působí jakožto soudce na Okresním soudu v Ostravě, kde se specializuje mimo jiné i na náhradu nemajetkové újmy plynoucí z pracovního práva.

Časový harmonogram bude následující:

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 10:00 JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR, přednáší na téma aktuální judikatura Ústavního soudu

10:00 – 10:15 Coffee break

10:15 – 11:00 doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., odborník na občanské právo, působící na Právnické fakultně UPOL, přednáší na téma průřez aktuální judikaturou v odškodňování újmy, 1. část

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 – 12:00 doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., odborník na občanské právo, působící na Právnické fakultně UPOL, přednáší na téma průřez aktuální judikaturou v odškodňování újmy, 2. část

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:45 Mgr. Dušan Broulík, soudce Okresního soudu v Ostravě, přednáší na téma aktuální judikatura v pracovněprávních věcech, 1. část

13:45 – 14:00 Coffee break

14:00 – 14:45 Mgr. Dušan Broulík, soudce Okresního soudu v Ostravě, přednáší na téma aktuální judikatura v pracovněprávních věcech, 2. část

14:45 – 15:00 Diskuse a Coffee break

15:00 Ukončení konference

Rezervujte si, prosím, tento den v kalendáři. Na konferenci se lze přihlásit před webové stránky www.cwla.cz, v sekci „Aktuálně“. V přihlášce uveďte prosím přesné fakturační údaje, včetně fakturační adresy.

Poplatek za účast na konferenci činí 1.500 Kč pro členky CWLA a 2.000 Kč pro nečleny.

Výše uvedený poplatek je splatný do 30.9.2022 na číslo účtu 237063384/0300. Do informace příjemce uveďte své jméno a e-mailové spojení.

Těšíme se na Vás!

Česká asociace právniček, z.s.

 

Organizační zajištění konference:
Česká asociace právniček, z.s.
www.cwla.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 20560
Se sídlem Bolzanova 1, Nové Město, 110 00  Praha 1
IČO: 22833329
Kontaktní osoba: JUDr. Klára Kořínková, Ph.D., LL.M.; info@cwla.cz

Změna programu a místa konání akce vyhrazena.