Pozvánka na konfrerenci

Vážené dámy a pánové,

dovolte nám, abychom vás pozvali na již VI. ročník konference pořádané Českou asociací právniček, z.s. na téma „Aktuální trendy v odškodňování újmy – VI.“, která se bude konat

  1. října 2021 od 9:00 do 15:00 hod.

v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy na adrese nám. Curieových 901/7, Praha 1, 116 40 Staré Město, číslo místnosti 38.

Svou účast potvrdili:

  • Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., který je autorem četných publikací z oboru zdravotnického práva v ČR a v zahraničí a je uznávaným expertem na zdravotnické právo. Vysokoškolský učitel, od roku 2003 činný na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizací zdravotnických zařízení a práva pojištěnců. V rámci své přednášky nás seznámí s tématikou náhrady škody a újmy vzniklé v důsledku mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaných v souvislosti s pandemií Covid-19.
  • Ing. Lukáš Křístek, MBA. Působí jako znalec pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady a správa národního majetku ve společnosti BDO ZNALEX, s. r. o. a seznámí nás s novinkami a jejich vlivem na advokáty zavedenými novým zákonem č. 254/2019 Sb., zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který s účinností od 1.1.2021 nahradil zákon č. 36/1967 Sb.
  • Petra Polišenská, která od roku 2005 působí na Nejvyšším soudu, nejprve jako asistenta na občanskoprávním a obchodním kolegiu Nejvyššího soudu, poté jako asistentka místopředsedy Nejvyššího soudu a od roku 2011 jako vedoucí oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR, přičemž se ve své práci zaměřuje na práci s civilní i trestní judikaturou, a to nejen Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu a dalších soudů nižších stupňů soudní soustavy České republiky. Judikaturou se zabývá i ve svojí autorské činnosti, a to ve spolupráci s největšími odbornými právními nakladatelstvími v České republice. Zpracovává přehledy judikatury z civilního i trestního práva, podílela se na výběru judikatury v rámci komentářů např. k občanskému zákoníku, občanskému soudnímu řádu, autorskému zákoníku apod., byla součástí autorského kolektivu v publikacích určených pro studenty právnických fakult atd. Její příspěvek bude mít název „Poskytování zdravotních služeb lege artis“ a bude se věnovat aktuální rozhodovací praxi v této problematice.
  • Klára Dvořáková je přední odbornicí na cestovní právo. Přednáší cestovní právo na právnické fakultě v Praze a na Slezské univerzitě v Opavě, pravidelně publikuje články a radí v právních otázkách týkajících se odpovědnosti, cestování a regulace cestovního ruchu. V roce 2020 přispěla do EU Collective Commentary about the New Package Travel Directive. Je autorkou zákona „Lex Voucher“. V rámci své přednášky vystoupí s příspěvkem, týkajícím se ochrany spotřebitelů a jejich nároků vůči cestovním kancelářím.

Časový harmonogram bude následující:

8,30 – 9,00                  presence

9,00                            zahájení konference

9,00 – 9,45                  JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., který je odborníkem v oblasti zdravotnického práva a vystoupí s příspěvkem na téma „Problematika náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s mimořádnými opatřeními vydanými během pandemie“.

9,45 – 10,00               přestávka

10,00 – 10,45              JUDr. Ing. Lukáš Křístek, znalec pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady a správa soudního majetku, jehož příspěvek ponese název „Co nám přináší novela zákona o znalcích a tlumočnících účinná od ledna 2021?

10,45 – 11,00              přestávka

11,00 – 11,45              JUDr. Petra Polišenská, vedoucí oddělení dokumentace a analytiky judikatury České republiky na Nejvyšším soudu ČR, která nás seznámí s příspěvkem na téma „Poskytování zdravotních služeb lege artis“.

11,45 – 12,00              diskuse

12,00 – 13,00              přestávka

13,00 – 13,45              JUDr. Klára Dvořáková, advokátka a odbornice na cestovní právo, která nás seznámí se svým příspěvkem na téma: „Náhrada škody na zdraví zákazníkovi cestovní kanceláře ve světle rozhodnutí ESD ve věci Kuoni Travel“.

13,45 – 14,00              přestávka

14,00 – 15,00              závěrečná diskuse

15,00                          ukončení konference

 

Rezervujte si, prosím, tento den v kalendáři. Na konferenci se lze přihlásit přes web CWLA, www.cwla.cz v sekci „Aktuálně“. V přihlášce prosím uveďte přesné fakturační údaje včetně fakturační adresy.

Poplatek za konferenci činí 1.000 Kč pro členky CWLA, pro nečleny 1.500 Kč.

Výše uvedený poplatek je splatný do 1. října 2021 na číslo účtu: 237063384/0300. Do informace pro příjemce uveďte své jméno a emailové spojení.

Těšíme se na Vás!

Česká asociace právniček, z.s.

Organizační zajištění konference:

Česká asociace právniček, z.s.
www.cwla.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 20560 se sídlem Bolzanova 1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 22833329

Kontaktní osoba: JUDr. Klára Kořínková, Ph.D. info@ewla.cz

Změna programu a místa konání akce vyhrazena.