1. Údaje o správci osobních údajů Česká asociace právniček (dále jen CWLA)

2. Kontaktní údaje správce

Česká asociace právniček, z.s.
Praha 1, Bolzanova ul. č. 1
e-mail: klara.korinkova@ewla.cz

3. Účel a rozsah zpracování

V souvislosti se svým posláním a činností CWLA zpracovává osobní údaje těchto subjektů
údajů:
zaměstnanci
– v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, funkce ve firmě, služební mail, služební telefonní číslo) a informace o účasti na akcích CWLA
– za účelem: realizace členství, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl.
6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně oprávněný zájem správce dle čl. 6 písm. f) GDPR (zejména zasílání informací formou obchodních sdělení o dalších službách, které CWLA nabízí).
individuální členové
– v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště kontaktní údaje (adresa, email, telefonní číslo) a informace o účasti na akcích CWLA,
– za účelem realizace členství, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl.
6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR (zasílání informací formou obchodních sdělení o dalších službách, které CWLA nabízí).
účastníci vzdělávacích a jiných akcí na základě individuálního zájmu účastníka
– v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo, adresa, (v případě specifických akcích také číslo občanského průkazu)
– za účelem: fakturace, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR (zasílání informací formou obchodních sdělení o dalších službách, které CWLA nabízí).
 návštěvníci webových stránek
– v rozsahu síťových identifikátorů tzv. cookies, kdy tyto informace jsou anonymní (např. druh prohlížeče, název domény poskytovatele internetového připojení).
– účelem zpracování je zlepšování (analytické cookies) a zajištění správného fungování webových stránek (esenciální cookies). Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem správce dle čl. 6 písm. f) GDPR.
Co se týče zpracování osobních údajů za již zmíněným účelem přímého marketingu ve formě zasílání obchodních sdělení, pak CWLA provádí takové zpracování přiměřeným, neobtěžujícím způsobem a pouze za předpokladu, že subjekt údajů využití svých kontaktních údajů pro tyto účely předem nebo kdykoli v průběhu zpracování neodmítne. Pokud subjekt údajů vznese kdykoli v průběhu zpracování jeho osobních údajů námitku proti tomuto zpracování, toto zpracování osobních údajů správce ihned ukončeno.
Jakékoli další zpracování osobních údajů mimo zde uvedených probíhá na základě souhlasu subjektu údajů. To se týká zejména k pořizování obrazového a zvukového záznamu z akcí pořádaných či spolupořádaných CWLA. Před vstupem do těchto prostor uděluje účastník Unii souhlas s pořizováním a uveřejněním obrazového či zvukového záznamu (fotografie, audiozáznam, videozáznam). Unie je oprávněna použít obrazový či zvukový záznam pouze k účelu propagace Unie v souladu s jejími stanovami. Tento souhlas, a to i jednotlivě, mohou subjekty údajů kdykoli odvolat.

4. Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené zákonné účely a budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že údaje, které jsou součástí daňových dokladů, jsou archivovány po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

5. Zabezpečení ochrany osobních údajů

Bezpečnost, neporušitelnost a důvěrnost osobních údajů je zajištěna realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

6. Příjemci a automatizované rozhodování Osobní údaje zpracovává přímo CWLA a neposkytuje je žádným komerčním subjektům za úplatu ani jinak.

Údaje mohou být předány třetím stranám, pouze pokud tuto povinnost ukládá CWLA zvláštní právní předpis. Údaje mohou být předány smluvním partnerům, pouze pokud poskytují CWLA služby v pozici zpracovatele nebo smluvním partnerům spolupracujících na aktivitách Unie (akce, semináře).
Seznam zpracovatelů bude předložen na vyžádání.
Při zpracování osobních údajů nedochází k použití osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani k profilování.

7. Práva subjektů údajů

Každý člen, jakožto subjekt údajů má právo:

  • požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm CWLA zpracovává
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • právo vyžádat si u nás přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů na přenositelnost údajů
  • požadovat výmaz osobních údajů
  • odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu
  • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně přezkoumávány a Unie si vyhrazuje právo na jejich případnou změnu.